CGD Internet
การแสดงผล C C C

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบงาน

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
m92คลัง_001 26/08/2559 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 11
m92ผู้ว่า_004 20/03/2559 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีการดำเนินการของตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่ รบ 0017.5/ว12141 ลว 26 มิ.ย.58 3
m92ผู้ว่า_003 19/03/2559 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 333/ 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 9
m92ผู้ว่า_002 18/03/2559 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 332/ 2558 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดราชบุรี 5
m92ผู้ว่า_001 17/03/2559 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแผนงานเร่งด่วนของ 8 กระทรวง เพื่อให้สอดรับกับ Roadmap ด้านเศรษฐกิจของ “คสช ” ที่ รบ 0017.2/12849 ลว 31 ก.ค. 2557 3
m92คสช_006 13/03/2559 นโยบาย คสช.ประกาศ / คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  3
m92คสช_005 12/03/2559 นโยบาย คสช.แนวทางการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 44 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 4
m92คสช_004 11/03/2559 นโยบาย คสช.ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 43 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 4
m92คสช_003 11/03/2559 นโยบาย คสช.คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หนังสือคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ด่วนที่สุด ที่ คสช(สลช)/223 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2557 2
m92คสช_002 10/03/2559 นโยบาย คสช.คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หนังสือคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ คสช/48 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 20 รายการ
processing time 0.779 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 110 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 166,134 คน)