CGD Internet
การแสดงผล C C C

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบงาน

มาตรา 7 (4) กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
m74_59007 07/02/2559 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic: e-market) และ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding 2
m74_59006 06/02/2559 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการยื่นคำของบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 0
m74_59005 05/02/2559 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ ข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 1
m74_59004 04/02/2559 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 1
m74_59003 03/02/2559 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก (ประกาศ ณ 3 ตุลาคม 2554) 1
m74_59002 02/02/2559 พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติ หน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 0
m74_59001 01/02/2559 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 7 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 7 รายการ
processing time 0.705 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 13 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 166,148 คน)