CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผู้ทิ้งงาน(P)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
T_63023 29/10/2563 รบ 0003/ว 447 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 3
T_63022 20/10/2563 รบ 0003/ว 439 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 12
T_63021 14/10/2563 รบ 0003/ว 427 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 28
T_63020 23/09/2563 รบ 0003/ว 402 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 29
T_63019 11/09/2563 รบ 0003/ว 381 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 32
T_63018 04/08/2563 รบ 0003/ว 310 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 41
T_63017 04/08/2563 รบ 0003/ว 308 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 63
T_63016 15/07/2563 รบ 0003/ว 277 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 34
T_63015 08/07/2563 รบ 0003/ว 258 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 31
T_63013 10/06/2563 รบ 0003/ว 229 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 หนังสือเวียนกระทรวงการคลังจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 84, และ ว 85 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 30
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 35 รายการ
processing time 1.255 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 5 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 158,216 คน)