CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ผู้ทิ้งงาน(P)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
T_6206 26/08/2562 ที่ รบ 0003/ว 61 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 31
T_6206 22/08/2562 รบ 0003/ว 55 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 26
T_6205 02/08/2562 ที่ รบ 0003/ว 27 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 42
T_6204 23/07/2562 ที่ รบ 0003/ว 17 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 40
T_6203 24/06/2562 ที่ รบ 0003/ว 582 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 35
T_6202 12/06/2562 ที่ รบ 0003/ว 544 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 28
T_6201 08/02/2562 ที่ รบ 0003/ว 146 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการทราบ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 เรื่อง 18
T_005 18/12/2561 ที่ รบ 0003/ว 1233 ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการทราบ ดังนี้ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 127 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 15
T_004 26/10/2561 ที่ รบ 0003/ว 1078 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการทราบ เรื่องด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 107 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 34
T_003 26/10/2561 ที่ รบ 0003/ว 1077 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการทราบ เรื่องด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 109 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 18
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 12 รายการ
processing time 1.028 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 62 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 118,337 คน)