CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผู้ทิ้งงาน(P)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
T_63018 04/08/2563 รบ 0003/ว 310 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 31
T_63017 04/08/2563 รบ 0003/ว 308 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 55
T_63016 15/07/2563 รบ 0003/ว 277 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 32
T_63015 08/07/2563 รบ 0003/ว 258 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 30
T_63013 10/06/2563 รบ 0003/ว 229 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 หนังสือเวียนกระทรวงการคลังจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 84, และ ว 85 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 30
T_63014 10/06/2563 รบ 0003/ว 231 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 31
_63012 22/05/2563 รบ 0003/ว 197 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หนังสือเวียนกระทรวงการคลังจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 78, และ ว 79 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 47
T_63011 20/05/2563 รบ 0003/ว 187 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 หนังสือเวียนกระทรวงการคลังจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 66, ว 67, ว 70 และ ว 76 52
T_63010 20/05/2563 รบ 0003/ว 186 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 หนังสือเวียนกระทรวงการคลังจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 46 และเรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 47 และ ว 59 39
T_63009 07/04/2563 รบ 0003/ว 138 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 45 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 36
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 30 รายการ
processing time 1.222 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 41 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 151,278 คน)