CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ผลการปฏิบัติงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
ponkan_61001 16/01/2562 รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11
ponkan_60001 08/02/2561 รายงานการเงินรวมของจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 36
ponkan_59003 16/03/2560 ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 30
ponkan_59002 09/03/2560 รายงานการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 22
ponkan_59001 15/12/2559 รายงานการเงินรวมของจังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 23
ponkan_58005 28/03/2559 รายงานการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 13
ponkan_58004 21/03/2559 รายงานการเงินรวมของจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 21
ponkan_58003 08/03/2559 ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 18
ponkan_58002 27/01/2559 ผลการดำเนินงานประจำปี 2557 4
ponkan_58001 26/01/2559 ผลการดำเนินงานประจำปี 2556 3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 10 รายการ
processing time 1.103 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 18 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 114,925 คน)