CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
 
 บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
 กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 1
 
          1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
          2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          3. ให้บริการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
          4. ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญและบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CosT) ของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่
          6. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
          7. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
          8. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
          9. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
        10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 16 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 158,011 คน)