CGD Internet
Display Mode C C C
Main Responsibilities
บทบาทภารกิจสำนักคลังจังหวัดพะเยา
 
        1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
          2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          3. ให้บริการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
          4. ควบคุม ตรวจสอบ รอการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญและบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(Cosntruction Sector Tansparency : Cosy) ของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่
          6. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
          7. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
          8. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
          9. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
          10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          11.ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหาหรือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
          12. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS
          13. ตรวจสอบ อนุมัติรายการขอเบิก และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS
          14. ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
          15. ความคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้ เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพับติกรณีฉุกเฉิน
          16. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน
           17. วิเคราะห์ เสนอแนะสนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณานโยบาย แผนงานและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัด
          18. ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
 

Today Viewer 77 view
( 151,191 view)