CGD Internet
Display Mode C C C
Division of Technical Services
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
 
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
          1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
          2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          3. ให้บริการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
          4. ควบคุม ตรวจสอบ รอการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญและบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(Cosntruction Sector Tansparency : Cosy) ของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่
          6. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
          7. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
          8. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
          9. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
          10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

Today Viewer 83 view
( 151,197 view)