CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
บทบาทภารกิจสำนักคลังจังหวัดจังหวัดพะเยา
 
 
             1. จัดส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังให้หน่วยงานต่างๆ
             2. จัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด(GPP)
             3. จัดส่งรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ
             4. การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมุลการคลังและเศรษฐกิจ
             5. บันทึกข้อมูลรายงานการคลังท้องถิ่นของ อปท.
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 81 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 115,928 คน)