CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หน้าที่หลัก
บทบาทภารกิจสำนักคลังจังหวัดพะเยา
 
          1. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบและอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
          2. จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานการเงินของจังหวัด
          3. ให้คำปรึกษาด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลังและการพัสดุ
          4. เร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินของจังหวัด
          5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 73 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 115,920 คน)