CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
30886 10/09/2562 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ พย 0003.2/ว 8539 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7
30881 09/09/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ฉบับที่ 12 2
30522 03/09/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6
30123 29/08/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 0
30121 29/08/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง 4
29938 27/08/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา 0
29218 15/08/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือ การปฏิบ 0
29216 15/08/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 4 เรื่อง 2
29074 13/08/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม 8
28678 07/08/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนเรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 223 รายการ
processing time 1.081 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 92 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 115,939 คน)