CGD Internet
การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
70532 27/01/2564 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 0
70530 27/01/2564 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอแจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2564 0
69539 14/01/2564 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า 5
69404 12/01/2564 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 7
69235 12/01/2564 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 3
68976 08/01/2564 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Cetificate in P 27
68818 07/01/2564 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 8
68443 04/01/2564 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรัง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 1
67948 25/12/2563 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน 1
67876 24/12/2563 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ 3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 365 รายการ
processing time 1.287 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 5 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 156,203 คน)