CGD Internet
การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
54757 30/06/2563 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0
54756 30/06/2563 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน 3
54684 26/06/2563 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูล ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 2
54065 23/06/2563 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 1
54063 22/06/2563 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD DirectPayment Token 0
53894 22/06/2563 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ 3
53449 17/06/2563 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 3
52932 11/06/2563 มาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพะเยา 0
52779 11/06/2563 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเช 1
52108 05/06/2563 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 305 รายการ
processing time 1.253 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 94 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 139,215 คน)