CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
29218 15/08/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือ การปฏิบ 0
29216 15/08/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 4 เรื่อง 0
29074 13/08/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม 5
28678 07/08/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนเรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 0
28675 07/08/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ 0
28604 06/08/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง 2
28599 05/08/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า 2
28181 31/07/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง 5
28164 26/07/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) 1
27819 24/07/2562 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) 4
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 217 รายการ
processing time 1.267 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 90 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 108,793 คน)