CGD Internet
Display Mode C C C
Document Circular
No. Date News Title View Read
63514 20/10/2020 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 3
63226 15/10/2020 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 2
63225 15/10/2020 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (Ko) ของเดือนพฤศจิกายน 2563 2
63057 14/10/2020 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 2
63056 14/10/2020 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน 2
62840 09/10/2020 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 2 ฉบับ 3
62180 02/10/2020 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ 2
62161 02/10/2020 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม 2
61811 29/09/2020 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง 8
61703 28/09/2020 จังหวัดพะเยา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงกาคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 10
Record Display 1 to 10 from 338 Records
processing time 1.229 s
Today Viewer 6 view
( 149,062 view)