CGD Internet
การแสดงผล C C C
ฝ่ายบริหารทั่วไป
บทบาทภารกิจสำนักคลังจังหวัดพะเยา
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
          1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพิมพ์ และงานธุรการทั่วไป
          2. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาเบิกจ่าย บัญชี และรายงานการเงิน ควบคุม ซ่อมแซม บำรุงรักษา และจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์
          3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต
          4. บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
          5. จัดทำ และบริหาร แผนงาน โครงการ งบประมาณ รวมถึงติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
          6. จัดทำคำขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน
          7. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ
          8. ประสานงาน และให้บริการเตรียมประชุม และปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
          9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 19 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 148,582 คน)