CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
คบจ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
90744 14/03/2561 วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา จัดการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงการคลัง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คัดเลือกตัวแทน startup club เพื่อพิจารณ 7
90748 05/02/2561 วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา จัดการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงการคลัง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และติดตามความก้าวหน้า startup club 2
84863 25/12/2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 นางพรอุมา หมอยา คลังจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2560 เพื่อสรุปติดตามผลการดำเนินงาน Start up club ของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา และขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ตาม 10 มาตรก 2
84129 18/12/2560 วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแผนการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การ 3
82844 01/12/2560 การดำเนินภารกิจในฐานะคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ของกรมบัญชีกลาง 11
82988 24/11/2560 วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา จัดการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงการคลัง ในการจัดตั้ง Start up club ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา และชี้แจงเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บ 10
83209 01/09/2560 มาตรการของรัฐ 11 มาตรการ 7
83184 28/08/2560 คุณธรรมหลักกรมบัญชีกลาง 9
29930 16/03/2559 ประชุม คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดพะเยา ประจำเดือน มีนาคม 2559 16
29920 15/03/2559 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 / 2559 15
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 14 รายการ
processing time 1.147 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 102 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 120,515 คน)