CGD Internet
Display Mode C C C
Training News
No. Date News Title View Read
15854 12/03/2019 วันอังคารดีที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.-16.00 น. สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” แก่ส่วนราชการในจังหวัดพะเยา จำนวน 100 คน 9
11739 09/01/2019 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.-16.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ดำเนิน โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการ โดยมีนางพรอุมา หมอยา คลังจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 2
02813 23/08/2018 วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา จัดโครงการอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ” โดยมีนางพรอุมา หมอยา คลังจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา 1
02816 21/08/2018 วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนภูมิภาค โดยมีนางพรอุมา หมอยา คลังจังหวัดพะเยา เป็นประธาน 2
88470 05/02/2018 โครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค 23
83842 14/12/2017 โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online สำหรับส่วนราชการในภูมิภาค 24
82985 30/11/2017 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในภูมิภาค ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ICT 1103/1 มหาวิทยาลัยพะเยา 38
77866 20/09/2017 วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค จำนวน 100 คน 17
76757 28/08/2017 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ของหน่วยงานในจังหวัดพะเยาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แล 5
67863 17/05/2017 วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 4
Record Display 1 to 10 from 17 Records
processing time 1.226 s
Today Viewer 19 view
( 149,075 view)