CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
 
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
 
          1. การจัดทำรายงานการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด รอบ 6 และ 12 เดือน
          2. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง
          3. การจัดทำรายงานการควบคุมภายในขององค์กร
          4. การจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          5. จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด
          6. จัดการความรู้ (KM) ในสำนักงานคลังจังหวัด
          7. การให้คำปรึกษากฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน
          8. ผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการภายในจังหวัด (สะสมแต่ต้นปี)
              8.1 รายจ่ายประจำ
              8.2 รายจ่ายลงทุน
              8.3 รายจ่ายภาพรวม
              8.4 โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
          9. จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมจังหวัด
          10. จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารด้านรับ
          11. บันทึกข้อมูลงบการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบฐานข้อมูล
          12. จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
          13. การดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด
               13.1 ประชุม คบจ.
               13.2 ดำเนินงานตามโครงการ
          14. การอนุมัติ Username, Password การลงทะเบียนในระบบ e-GP ให้กับหน่วยงานต่างๆ
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 78 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 115,925 คน)