CGD Internet
การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
33784 27/01/2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 13 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต 0
33477 25/01/2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0401.2/ว 29 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 เรื่อง การประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต 4
33475 25/01/2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 28 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 8
33473 25/01/2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 20 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม 0
33000 20/01/2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.4/ว 16 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า 11
32999 20/01/2566 กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 12 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต 2
31468 06/01/2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.4/ว 1564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การจำแนกรหัสงบประมาณเป็นรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายลงทุน 8
31466 06/01/2566 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 213 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 7
31465 06/01/2566 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 212 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เรื่อง แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4
31464 06/01/2566 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 211 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 5
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 771 รายการ
processing time 1.821 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 19 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 332,819 คน)