โครงสร้างองค์กร
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานระบบการคลัง
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด