โครงสร้างองค์กร
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป (General Administration Subdivision)
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานระบบการคลัง
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด