CGD Internet
การแสดงผล C C C
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพิมพ์ และงานธุรการทั่วไป
  2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาเบิกจ่าย บัญชี และรายงานการเงิน ควบคุม ซ่อมแซม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์
  3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต
  4. บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
  5. จัดทำ และบริหารแผนงาน โครงการ งบประมาณ รวมถึงติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
  6. จัดทำคำขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน
  7. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ
  8. ประสานงาน และให้บริการเตรียมการประชุม และปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 48 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 137,522 คน)