CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
64956 17/11/2566 จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 0
64692 10/11/2566 การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 0
63992 08/11/2566 แนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนองานก่อสร้างทางวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 2
63990 08/11/2566 บัตรสวัสดิการจ่ายอะไรบ้าง 3
63750 06/11/2566 เอกสารลักษณะนี้เป็นของปลอมไม่เกี่ยวข้องกับกรมบัญชีกลาง 1
63748 06/11/2566 สรุปจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ 3
63525 01/11/2566 เตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์ 2 0
63524 01/11/2566 เตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์ 0
62791 25/10/2566 ช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก อย่างเปิดเผยและโปร่งใสโดยสามารถติดต่อขอรับและสืบค้นข้อมูลได้ 3 ช่องทางดังนี้ 4
61560 12/10/2566 ขอประชาสัมพันธ์ การดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายและข้อมูลธนาคารของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 257 รายการ
processing time 2.047 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 29 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 234,657 คน)