CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑
 
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง 
  1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
  2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. ให้บริการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
  4. ควบคุม ตรวจสอบ รายงานเบิกจ่ายตลอดจนใบสำคัญและบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  5. ดำเนินการเหี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CosT) ของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
  7. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
  8. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
  9. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 52 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 137,526 คน)