CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานระบบการคลัง
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
 
กลุ่มงานระบบการคลัง
 

1 ประชุมชี้แจง ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ ประเมินผล รวมทั้งสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ

2 บริหาร ติดตามและประเมินผลงบประมาณระดับจังหวัด

3 ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบ ดูแลการจัดสรรรหัสผ่าน

จัดทำแผนงานโครงการ และรายงานทางวิชาการของสำนักงานคลังจังหวัด

5 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือของส่วนราชการเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การรับและนำส่งเงินของทางราชการ การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS

6 พิจารณาตรวจสอบ และอนุมัติ/ไม่อนุมัติ การขอเบิกเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัด และยกเลิกรายการเอกสารในระบบ GFMIS (ผู้รับผิดชอบหลัก)

7 ดำเนินการตรวจสอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย และกำกับดูแลควบคุมงานตรวจสอบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักผู้ขาย

วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัด และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน GFMIS

6 ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

7 ตรวจสอบ และเร่งรัดการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ และควบคุมดูแลการกระทบยอด  รายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ

8 ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน GFMIS และด้าน GPP

9 งานนโยบายจากรัฐบาล / กระทรวง / กรม

10 เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

11 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 603 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,829,280 คน)