CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
 
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
      
1 ประชุมชี้แจง ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ ประเมินผล รวมทั้งสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ
2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบ ดูแลการจัดสรรรหัสผ่าน
3 จัดทำแผนงานโครงการ และรายงานทางวิชาการของสำนักงานคลังจังหวัด
4 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือของส่วนราชการเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การรับและนำส่งเงินของทางราชการ การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
5 พิจารณาตรวจสอบ และอนุมัติ/ไม่อนุมัติ การขอเบิกเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัด และยกเลิกรายการเอกสารในระบบ GFMIS
6 ดำเนินการตรวจสอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย และกำกับดูแลควบคุมงานตรวจสอบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักผู้ขาย
7 ตรวจสอบ และเร่งรัดการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ และควบคุมดูแลการกระทบยอดรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
8 รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด และฐานข้อมูลในระบบ POC วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาวการณ์คลัง ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด จัดทำ GPP (ผู้รับผิดชอบหลัก)
9 จัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาสของจังหวัด โดยวิธี Management chart (ผู้รับผิดชอบหลัก)
10 รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลังของอปท. และฐานข้อมูลในระบบ Data base CFO
11 วิเคราะห์ เสนอแนะ ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านการเงินการคลัง แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัด
12 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แก่ส่วนราชการและภาคเอกชน
13 ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน GFMIS และด้าน GPP
14 การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
15 งานนโยบายจากรัฐบาล / กระทรวง / กรม
16 เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
17 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 558 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,829,235 คน)