CGD Internet
การแสดงผล C C C
ประวัติความเป็นมา
๑.     ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ มีพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลังแบ่งส่วนราชการของกรมบัญชีกลางเป็นราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับผิดชอบตรวจสอบ ควบคุมการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๒.     สำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตั้งคลังจังหวัดรับผิดชอบควบคุมการรับและจ่ายเงิน ตลอดจนทำบัญชีและรายงานต่างๆ เสนอกรม และในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้เปลี่ยนชื่อคลังจังหวัด เป็น  “สำนักงานคลังจังหวัด”
๓.     สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร เดิมตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเก่า) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
๔.     สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้ย้ายจากศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเก่า) มาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังใหม่) ถ.พิจิตร - ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน
 
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 51 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 89,075 คน)