CGD Internet
การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
60027 27/09/2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลว. 26 ก.ย. 2566 เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปี 0
60024 27/09/2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว564 ลว. 25 ก.ย. 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก กรณ๊ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2566 0
60019 27/09/2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว559 ลว. 25 ก.ย. 2566 เรื่อง รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566) 0
60017 27/09/2566 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว108 ลว. 19 มิ.ย. 2566 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการเพิ่มเติม 0
60014 27/09/2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.5/ว321 ลว. 8 มิ.ย. 2566 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าของข้าราชการและลูกจ้างที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ 0
59822 26/09/2566 หนังสิอกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว138 ลว. 25 สิงหาคม 2566 3
59818 26/09/2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0414.3/ว556 ลว. 20 กันยายน 2566 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน 2
58539 11/09/2566 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.4/ว529 ลว. 8 กันยายน 2566 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 58
56256 16/08/2566 หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0003.1/ว116 ลว. 16 สิงหาคม 2566 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง 6
56250 10/08/2566 หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0003.3/ว112 เรื่อง แนวปฎิบัติกรณีไม่สามารถเข้าสู่่ระบบ New GFMIS Thai ด้วย GFMIS Token Key 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 372 รายการ
processing time 2.394 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 53 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 261,230 คน)