CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
09329 13/12/2561 ประชุมชี้แจงบันทึกข้อตกลง (MOU) https://docs.google.com/forms/d/178MDHT3i4ip-GjMVsLGajTslw7pp4UdBTyG2GCKMtws/editหรือคิวอาร์โคต 50
60577 10/03/2560 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบัญชีของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 98
55229 28/12/2559 วันนี้ (28 ธ.ค.59) เวลา 09.00 น. สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการระบบ KTB Corporate Onile ให้กับส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ 22
54862 22/12/2559 นางแจ่มศรี ใยสำลี คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุม คบจ. เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12/2559 4
54860 22/12/2559 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบ GFMIS ให้กับส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ 25
52772 18/11/2559 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ - จ่ายภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) 11
36642 13/06/2559 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางแจ่มศรี ใยสำลี คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จ้ดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ 10
34592 19/05/2559 สำนักงาน คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สะท้อนเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างแท้จริง 5
34540 19/05/2559 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4
32400 25/04/2559 างแจ่มศรี ใยสำลี คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมหลักเกณฑ์พิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 13 รายการ
processing time 2.173 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 41 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 261,218 คน)