CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
59171 18/09/2566 ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 4
58541 11/09/2566 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.4/ว529 ลว. 8 กันยายน 2566 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 14
- 05/09/2566 การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 8
57563 30/08/2566 แจ้งเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1
- 23/08/2566 ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มรวม 600 บาท ในเดือนกันยายน 2566 โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 61
56898 23/08/2566 ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มรวม 600 บาท 7
55358 02/08/2566 กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ และร่วมขับเคลื่อนโครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี พ.ศ. 2566 2
52997 10/07/2566 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 บริการของสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ 4
52388 05/07/2566 การจัดอบรมให้แก่สมาชิก กบข. ประจำปี 2566 6
52312 04/07/2566 การประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (รอบอุทธรณ์) ตารางรายละเอียดวันที่ยืนยันตัวตน วันเริ่มใช้สิทธิ และสิทธิที่ได้ย้อนหลัง 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 242 รายการ
processing time 1.823 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 60 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 261,237 คน)