CGD Internet
การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
40830 19/02/2563 เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ที่ กค 0433.4/ว38 ลว.3 ก.พ. 63 3
40829 19/02/2563 เรื่อง การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS ที่ กค 0410.3/ว36 ลว.3 ก.พ.63 3
39584 27/01/2563 เรื่อง การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนด จ่ายสิ้นเดือน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว2 ลว 6 ม.ค. 63 11
39583 27/01/2563 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0415.1/ว16 ลว 15 ม.ค.63 9
39581 27/01/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0403.2/ว1 ลว 3 ม.ค.63 6
39489 24/01/2563 ประกาศกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0415.1/ว16 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 4
39144 20/01/2563 เรื่อง การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.3/ว 105 ลว 26 ก.ย.62) 8
39142 20/01/2563 เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว 589 ลว 27 ธ.ค. 62) 6
38761 13/01/2563 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน 8
38615 08/01/2563 ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท)0433.3/ว 583 เรื่อง การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 6
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 192 รายการ
processing time 1.097 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 61 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 104,575 คน)