CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
30614 05/09/2562 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือน พฤษภาคม 2562 ผ่านระบบ GFMIS 3
30434 03/09/2562 ที่ กค 0410.2/ว92 เรื่อง แนวปฏิบัติแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 12
27373 22/07/2562 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือน เมษายน 2562 ผ่านระบบ GFMIS 10
24477 18/06/2562 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือน มีนาคม 2562 ผ่านระบบ GFMIS 11
24058 14/06/2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัีง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 กค 0402.2/ว248 6
24056 14/06/2562 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม กค(กวจ) 0405.2/ว254 1
24054 14/06/2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 กค 0402.4/ว247 3
23575 11/06/2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 10
24046 04/06/2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 กค0402.4/ว245 1
24042 04/06/2562 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562 กค 0411.1/ว233 2
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 159 รายการ
processing time 1.052 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 74 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 90,929 คน)