CGD Internet
การแสดงผล C C C
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
image

อำนาจหน้าที่ สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม
"กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
image
ประชุมชี้แจงให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ
image
จัดทำแผนงานการที่ปรึกษาในเรื่องกฎหมายและระเบียบการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายในและการพัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนติดตามและประเมินผล การเป็นที่ปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ
image
ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายในและการพัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ
image
วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image
บริหาร ติดตาม และประเมินผลงบประมาณระดับจังหวัด
image
ดำเนินการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
image
ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบ ดูแล การจัดสรรรหัสผ่าน เพื่อใช้งานในเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
image
ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
image
วางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
image
จัดทำแผนงานโครงการและรายงานทางวิชาการของสำนักงานคลังจังหวัด
image
เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
image
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
image
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 19 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 115,430 คน)