CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ทำเนียบคลัง
ชื่อ-นามสกุล
ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ชื่อ-นามสกุล
ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
1. นาย สุวดิษ์ฐ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ต.ค. 2497 - ก.ย. 2501
12. นาง บุญเสริม นาคะนาท
ต.ค. 2526 - ก.ย. 2528
2. นาย เพียน ถาวรวงศ์
ต.ค. 2501 - ก.ย. 2505
13. นาย ประยิน ยุวานนท์
ต.ค. 2528 - ก.ย. 2531
3. นาย เจดีย์ บุรานนท์
ต.ค. 2505 - ก.ย. 2509
14. นาย สุขสวัสดิ์ สบประสงค์
ต.ค. 2531 - ก.ย. 2533
4. นาย เฉลียบ ไวทยาคม
ต.ค. 2509 - ก.ย. 2512
15. นาย พูลสุข อมรพัฒน์
ต.ค. 2533 - ก.ย. 2534
5. นาย อุดม คงวงศ์
ต.ค. 2512 - ก.ย. 2514
16. นาย สุรีย์ วารุธิรารักษ์
ต.ค. 2534 - ก.ย. 2535
6. นาย นำ สมแก้ว
ต.ค. 2514 - ก.ย. 2516
17. นาย ประวัติ สุขสงวน
ต.ค. 2535 - ก.ย. 2538
7. นาย โชติ โยธารักษ์
ต.ค. 2516 - ก.ย. 2518
18. นาง อรศรี ดิษยบุตร
ต.ค. 2538 - ก.ย. 2543
8. นาย ประสพ ศิธราชู
ต.ค. 2518 - ก.ย. 2520
19. นาง วิลาวรรณ เกษตรภิบาล
ต.ค. 2543 - ก.ย. 2546
9. นาย พร้อม วัชโรภาส
ต.ค. 2520 - ก.ย. 2523
20. นาย ทรงพจน์ นันทเกียรติ
ต.ค. 2547 - ก.ย. 2549
10. นาย จำนง พิบูลย์
ต.ค. 2523 - ก.ย. 2525
21. นางสาว นิ่มนวล หวังเจริญ
ต.ค. 2550 - ก.ย. 2555
11. นาย กอบเกื้อ เตียงพาณิชย์
ต.ค. 2525 - ก.ย. 2526
22. นางสาว อารี กลิ่นทอง
ต.ค. 2555 - ก.ย. 2557
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 12 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 102,375 คน)