CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
29509 21/08/2562 เอกสารบรรยายการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ หัวข้อ วิชาระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ 7
23316 07/06/2562 เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)"สำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม 18
08486 27/11/2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หัวข้อเรื่อง "เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ" 18
07331 08/11/2561 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 130
03902 24/09/2561 เอกสารประกอบการฝึกอบรม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ – การนำเงินส่งคลัง – การจ่ายเงินผ่าน KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการจังหวัดนครปฐม” 28
02498 03/09/2561 โครงการอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 139
00150 31/07/2561 เอกสารประกอบการฝึกอบรม "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรองอื่นๆ" วันที่ 6-7,14 สิงหาคม 2561 44
84249 19/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาระบบการจัดซื้อจ้ดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค (ศพด.ในจังหวัดนครปฐม) 27
77196 13/09/2560 วิธีการตรวจสอบบัญชีด้วย Pivpt Table 50
77194 13/09/2560 แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ พ.ศ. 2560 ระดับหน่วยเบิกจ่าย 22
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 29 รายการ
processing time 1.13 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 3 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 90,612 คน)