CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานระบบการคลัง
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
 
กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
 
          1. ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือของส่วนราชการเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย
เงิน การรับและนำส่งเงินของทางราชการ การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
          2. พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ/ไม่อนุมัติการขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัด และยกเลิกรายการเอกสารในระบบ GFMIS ของส่วนราชการในจังหวัด
          3. ดำเนินการตรวจสอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุงและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย และกำกับดูและควบคุมงานตรวจสอบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
          4. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัด และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน GFMIS
          5. ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
          6. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน GFMIS
          7. ตรวจสอบและเร่งรัดการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ และควบคุม ดูแลการกระทบยอดรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
          8. ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          9. เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 6 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 184,462 คน)