CGD Internet
การแสดงผล C C C
ฝ่ายบริหารทั่วไป
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
"ฝ่ายบริหารทั่วไป"
 
1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล และงานหนังสือราชการ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
3. รวบรวมและจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณ รวมทั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้า
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
5. ดูแลความเรียบร้อย ประสานงานให้บริการเตรียมการ ประชุมและปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมดำเนินงาน
7. ดูแลการจัดทำคำขอเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน
8. ตรวจสอบ และจัดทำบัญชีเอกสารรายงานการเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ ทั้งวิเคราะห์งบการเงินของสำนักงานคลังจังหวัด และปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายของสำนักงานคลังในระบบ GFMIS
9. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด
10. ดูแลการจัดทำเรื่อง ฌกบ.
11. เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ชี้แจง และเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 6 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 171,315 คน)