CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
บทบาทภารกิจสำนักคลังจังหวัดมุกดาหาร
 
กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
 
             1. ให้คำปรึกษา แนะนำการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ทั้งในกรณีที่ส่วนราชการมีเครื่อง Terminal และไม่มีเครื่อง ซึ่งต้องดำเนินการผ่านระบบ Web Loader
             2. อนุมัติรายการขอเบิกเงิน อนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ของส่วนราชการในจังหวัด
             3. กระทบยอดการเงินที่ส่วนราชการนำส่ง หรือนำฝากเข้าบัญชีคลังจังหวัด
             4. จัดทำรายงานการเงินจังหวัด
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1,597 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,335,733 คน)