CGD Internet
Display Mode C C C
Division of Economics
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
 
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
 
          1. รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด และฐานข้อมูลในระบบ POC
          2. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
          3. วิเคราะห์ เสนอแนะให้การสนับสนุนข้อมูลด้านการเงินการคลังแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัด
          4. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานภาวะการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
          5. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน
          6. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน GPP
 

Today Viewer 27 view
( 4,077,268 view)