CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
 
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด (CFO)
 
          1. รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด และฐานข้อมูลในระบบ POC
          2. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
          3. วิเคราะห์ เสนอแนะให้การสนับสนุนข้อมูลด้านการเงินการคลังแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัด
          4. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานภาวะการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
          5. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน
          6. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน GPP
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 120 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 5,250,567 คน)