CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
37115 06/12/2562 ที่ มห 0003/ว.2191 ลว 6 ธ.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 7
36938 04/12/2562 ที่ กค 0412.4/ว 559 ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 25
36936 04/12/2562 ติดตามการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 17
36474 28/11/2562 ด่วนที่สุด ที่กค 0433.2/ว533 ลว 12 พ.ย.62 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน 18
36471 28/11/2562 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.4/ว552 ลว.22 พ.ย.62 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันฯ 23
36287 25/11/2562 ที่ มห 0003/ว.8123 ลว 21 พ.ย. 62 เรื่อง การดำเนินงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5
36119 22/11/2562 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 136 ลว. 14 พ.ย. 62 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 20
34660 31/10/2562 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 521 ลว. 30 ต.ค. 62 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน 97
34659 31/10/2562 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 520 ลว. 29 ต.ค. 62 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ 61
34445 28/10/2562 ที่ มห 0003/ว 7479 ลว. 28 ต.ค. 62 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 6
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 747 รายการ
processing time 1.082 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1,609 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,335,745 คน)