CGD Internet
การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
77099 07/04/2564 ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว 199 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน 11
77097 30/03/2564 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 60 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4
77096 29/03/2564 ด่วนที่สุด ที่ กค 0403.2/ว 170 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7
77094 26/03/2564 ที่ กค 0416.2/ว 167 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม 3
77093 26/03/2564 ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 166 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 3
73970 12/03/2564 ที่ มห 0003/ว.1943 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 6
74249 11/03/2564 ที่ กค 0410.3/ว 133 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 58
74246 10/03/2564 ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ 2) 15
73644 10/03/2564 ที่ มห 0003/ว.300 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 4
74242 09/03/2564 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) 8
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 968 รายการ
processing time 1.323 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 120 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 4,046,705 คน)