CGD Internet
Display Mode C C C
Document Circular
No. Date News Title View Read
80967 27/05/2021 ที่ มห 0003/ว 4048 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน 20
80808 25/05/2021 ที่ มห 0003/ว 597 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ขอแจ้งเวียนหนังสือเพื่อทราบ 4
80807 18/05/2021 ที่ กค 0412.4/ว 290 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน 30
80806 13/05/2021 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 279 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 8
80805 11/05/2021 ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 268 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล 10
80804 11/05/2021 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 77 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) 5
80442 07/05/2021 ที่ มห 0003/ว 532 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ขอแจ้งเวียนหนังสือเพื่อทราบ 1
80803 29/04/2021 ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 242 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และการปรับลดหรือเพิ่มหัตถการและข้อบ่งชี้ ของสถานพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า 1
80439 20/04/2021 ที่ มห 0003/ว 458 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ขอแจ้งเวียนหนังสือเพื่อทราบ 0
77099 07/04/2021 ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว 199 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน 13
Record Display 1 to 10 from 994 Records
processing time 1.323 s
Today Viewer 79 view
( 4,077,320 view)