CGD Internet
การแสดงผล C C C
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมบัญชีกลาง
image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
"กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินภาครัฐของจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด"
image
กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินภาครัฐของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
image
พัฒนาความรู้ด้านกฏหมายระเบียบการเงินการคลัง การบัญชีการตรวจสอบภายใน และการพัสดุ
image
พัฒนาคุณภาพการให้บริการข้อมูลด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 127 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 4,077,368 คน)