CGD Internet
การแสดงผล C C C
ลงทะเบียนฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
52432 09/06/2563 ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 3
42314 04/03/2563 ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 3
42313 04/03/2563 ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมภายในระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 1
41042 21/02/2563 ที่ มห 0003/ว.1252 ลว. 20 ก.พ. 63 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 25
41041 21/02/2563 ตอบรับเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 21
40494 13/02/2563 ตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร "ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค 7
40493 13/02/2563 ตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลแค็ตลาล็อคสินค้า และการเสนอราคาในระบบ e-GP 3
39827 30/01/2563 ตอบรับเข้าร่วมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบัญชี 6
38973 16/01/2563 ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 6
37709 18/12/2562 ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2562 6
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 91 รายการ
processing time 1.247 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 19 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,713,022 คน)