CGD Internet
การแสดงผล C C C
ลงทะเบียนฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
73972 12/03/2564 ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 2
71552 03/02/2564 ตอบรับเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง และการพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของจังหวัดมุกดาหาร (ด้านการพัสดุภาครัฐ) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 2
71550 03/02/2564 ตอบรับเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง และการพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของจังหวัดมุกดาหาร (ด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 2
70471 27/01/2564 ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 5
67837 24/12/2563 ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 4
67177 15/12/2563 ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 3
65591 23/11/2563 ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2563 13
65588 23/11/2563 ตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9
61766 29/09/2563 ตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน วันที่ 8 ตุลาคม 2563 6
60535 14/09/2563 ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 103 รายการ
processing time 1.41 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 130 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 4,046,715 คน)