CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ลงทะเบียนฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
30486 04/09/2562 ตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค 37
29272 16/08/2562 ตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการบริหารงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ และการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร 10
27367 19/07/2562 ตอบรับเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8/2562 0
24617 19/06/2562 สำรวจรายชื่อส่วนราชการที่จะเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 6
24616 19/06/2562 สำรวจรายชื่อส่วนราชการที่จะเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 2
22355 27/05/2562 ตอบรับเข้าร่วมคลินิกบำนาญให้คำปรึกษาด้านบำเหน็จบำนาญสัญจร วันที่ 5 มิถุนายน 2562 4
21347 14/05/2562 ตอบรับเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6/2562 0
18944 01/05/2562 ตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 20
17921 18/04/2562 ตอบรับเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562 1
14185 25/02/2562 ตอบรับเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 11
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 79 รายการ
processing time 1.108 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 436 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,170,345 คน)