CGD Internet
Display Mode C C C
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
No. Date News Title View Read
24600 05/05/2020 รายงานแบบสอบถามความเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 13
23740 12/06/2019 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 7
23559 10/06/2019 กล่องรับฟังความคิดเห็น 3
Record Display 1 to 3 from 3 Records
processing time 1.21 s
Today Viewer 37 view
( 4,077,278 view)