CGD Internet
การแสดงผล C C C
ประวัติความเป็นมา
            สำนักงานคลังจังหวัดเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยกำหนดให้กรมบัญชีกลางมี “คลังจังหวัด (Changwad Treasuries)” ขึ้นเป็นครั้งแรกประมาณปี พ.ศ.2476 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการรับและจ่ายเงิน ตลอดจนการจัดทำบัญชีและรายงานต่างๆ เสนอกรมบัญชีกลางตลอดทั้งการเป็นผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “คลังจังหวัด” เป็น “สำนักงานคลังจังหวัด” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
            สำนักงานคลังจังหวัดมีการจัดแบ่งโครงสร้างหน่วยงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2) ฝ่ายบริหารการรับและเบิกจ่าย 3) ฝ่ายบริหารการรับและเบิกจ่าย และ 4) ฝ่ายบริหารการรับและเบิกจ่ายหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานคลังอำเภอที่ปรับปรุงเมื่อ พ.ศ.2516
            1. รับรายได้และตรวจอนุมัติฎีกาเงินในงบประมาณทุกหมวกที่ได้โอนจัดวรรไปตั้งจ่ายในส่วนภูมิภาคตามความต้องการของส่วนราชการต่างๆ
            2. รับ-จ่าย และตรวจอนุมัติฎีกาเงินนอกงบประมาณต่างๆ
            3. เก็บรักษาเงินสดไว้ใช้จ่ายตามงงเงินเก็บรักษาตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนด นอกจากนี้ ยังทำการเบิกและส่งเงินตามสายการเบิกส่งเงินที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้
            4. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและอำเภอ เก็บรักษา รับฝาก และเบิกจ่ายเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดและอำเภอต่างๆ นอกจากนี้ คลังจังหวัดบางแห่งยังเป็นผู้ดำเนินงานสำนักหักบัญชีระหว่างสาขาธนาคารพาณิชย์ภายในจังหวัดอีกด้วย
            5. จัดทำสรรบัญชีเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ ในหน้าที่ของผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
            การรับจ่ายเงินผ่านสำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานคลังอำเภอยังกำหนดให้ส่วนราชการเลือกที่จะรับเงินสดที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือสำนักงานคลังอำเภอหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการที่เปิดไว้ธนาคารพาณิชย์ภายในจังหวัดหรืออำเภอนั้นๆได้
            ต่อมาปี พ.ศ.2546 ได้มีการปฏิรูประบบราชการเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ทำให้สำนักงานคลังจังหวัดมีการปรับบทบาทภารกิจเพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สำนักงานคลังจังหวัดจึงได้มีการประบโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ โดยแบ่งเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่มงาน คือ 1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2) กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี 3) กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS : Government Fiscal Management System) และ 4) กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO : Chief Financial Officer)
             ปัจจุบัน พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับบทบาทภารกิจโดยได้มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานใหม่โดยแบ่งเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่มงาน ดังนี้
           1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
           2. กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 1
           3. กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 2
           4. กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 3
            สำหรับสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525 ซึ่งจัดตั้งพร้อมกับการจัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร ตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2525 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2525
            ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งคลังจังหวัดมุกดาหารคือ นางพรอุมา  หมอยา ดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
 
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 18 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 4,077,259 คน)