CGD Internet
การแสดงผล C C C
ดาวน์โหลด/โปรแกรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
30703 09/08/2561 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้าง 47
30702 09/08/2561 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) ข การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 5 แสนบาท (งานซื้อ) 45
30700 09/08/2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้าง/งานซื้อ วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 29
80894 02/11/2560 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 279
74254 04/08/2560 เอกสารบรรยายและลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์เสียง โครงการ "เรียนรู้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" 115
71610 05/07/2560 เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ e-bidding 18-19 กรกฏาคม 2560 376
63119 11/04/2560 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคำนวนราคากลาง" วันที่ 24-27 เมษายน 2560 121
57240 26/01/2560 ลิงค์ติดตั้งโปรแกรมคำนวนราคากลางแบบ Offline 50
57238 26/01/2560 อบรมราคากลาง Excel 118
55991 11/01/2560 ขั้นตอนการยกเลิก po ในระบบ GFMIS 35
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 30 รายการ
processing time 1.171 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1,686 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,712,920 คน)