CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
01162 10/08/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางวรจิตร์ ปัญญาดี คลังจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ” สำหรับเจ้าหน้าที่ 6
01159 09/08/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ 15
01155 08/08/2561 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบั 7
96875 12/06/2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” ในส่วนภูมิมิภาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง 19
81113 07/11/2560 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วน 18
64827 28/04/2560 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กท 48
51744 04/11/2559 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding) 17
51743 03/11/2559 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding) 12
45732 02/09/2559 2 กันยายน 2559 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค 21
45731 02/09/2559 1 กันยายน 2559 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค 7
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 1.161 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1,586 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,335,722 คน)