CGD Internet
Display Mode C C C
Training News
No. Date News Title View Read
61496 24/09/2020 วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมุกดาหาร” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจ 2
- 11/09/2020 วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรับหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค โดยมีนายปรีชา เจริญทรง คลังจังหวัดมุกดาหาร 2
43646 12/03/2020 วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปรีชา เจริญทรง คลังจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร “ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 8
43642 11/03/2020 วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปรีชา เจริญทรง คลังจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog และการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” เพื่อเตรียมความพร้ 1
01162 10/08/2018 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางวรจิตร์ ปัญญาดี คลังจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ” สำหรับเจ้าหน้าที่ 9
01159 09/08/2018 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ 21
01155 08/08/2018 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบั 9
96875 12/06/2018 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” ในส่วนภูมิมิภาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง 24
81113 07/11/2017 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วน 19
64827 28/04/2017 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กท 48
Record Display 1 to 10 from 15 Records
processing time 1.57 s
Today Viewer 135 view
( 4,077,376 view)