CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
 
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
          1. ประชุมชี้แจงให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ด้านการเงินการคลัง การบัญชีการตรวจสอบภายใน และการพัสดุ
          2. จัดทำแผนงานการเป็นที่ปรึกษาในเรื่องกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายในและการพัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนติดตามและประเมินผลการเป็นที่ปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
          3. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ แก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ
          4. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          5. บริหาร ติดตาม และประเมินผลงบประมาณระดับจังหวัด
          6. ดำเนินการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
          7. ดำเนินเกี่ยวกับงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบดูแลการจัดสรรรหัสผ่าน เพื่อใช้งานในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ขององค์กรปกครองส่วนท้องภิ่นและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
          8. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
          9. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
          10. วางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
          11. จัดทำแผนงาน โครงการ และรายงานทางวิชาการของสำนักงานคลังจังหวัด
          12. เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 65 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 4,077,306 คน)