CGD Internet
การแสดงผล C C C

ข้อมูลสำนักงานคลัง

ระบบงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
61677 28/09/2563 กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีงบประมาณของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ 0
61674 28/09/2563 กรมบัญชีกลางปรับปรุงรายการและอัตราค่าบริการทางรังสีวิทยา ให้สอดรับกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 0
61672 28/09/2563 กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 1
61432 23/09/2563 กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมรายการยาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ให้สามารถเบิกและนำไปใช้นอกสถานพยาบาลของทางราชการได้ 0
61104 21/09/2563 กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 0
61102 21/09/2563 กรมบัญชีกลางยกระดับ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ 0
- 11/09/2563 การเบิกจ่ายเงินในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2
60216 10/09/2563 กรมบัญชีกลางเวียนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย ให้แก่ อสม. และ อสส. สำหรับการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโควิด-19 0
60157 09/09/2563 กรมบัญชีกลางเดินหน้าสู่ดิจิทัล ออกวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 64 สำหรับเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง สอดรับแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 0
59944 03/09/2563 กรมบัญชีกลางยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในช่วงวันหยุดราชการกรณีพิเศษ วันที่ 4 และ 7 ก.ย. 63 2
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 118 รายการ
processing time 1.247 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 2 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 184,531 คน)