CGD Internet
การแสดงผล C C C

ข้อมูลสำนักงานคลัง

ระบบงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
84223 14/06/2567 วันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 67 น.ส.สุรัสวดี เตชะพันธ์ุ คลังจ.ลำพูน พร้อมบุคลากรฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจ.ลำพูน 3
83781 10/06/2567 สวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 2
83572 06/06/2567 สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และแนวทางการดำเนินงานโครงการ CoST 0
83395 06/06/2567 📢✨ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/วิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมประสบการณ์แนวทางความคิด และสนับสนุนแหล่งทุนต่อยอดธุรกิจ 📢✨ 1
82783 29/05/2567 กรมบัญชีกลางแจงการโอนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเก่า) สำหรับรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) 8
82755 29/05/2567 ฝาประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลางจัดโครงการอบรมหลักสูตร "กฏหมายการคลังที่ผู้ปฏิบัติงาน..ต้องรู้" วันที่ 12-13 มิ.ย.67 3
81967 17/05/2567 "ฟังปุ๊บ รู้ปั๊บ กับคลังลำพูน" EP.4 เรื่อง การกำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ 1
81949 17/05/2567 หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 106 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย 1
81830 16/05/2567 การกำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ 1
81788 15/05/2567 ประชาสัมพันธ์!!การบันทึกเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณผ่านระบบ New GFMIS Thai กรณีเอกสารขอเบิกใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ว 173 ลว 27 มี.ค.67) 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 421 รายการ
processing time 1.982 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 317,233 คน)