การแสดงผล C C C
ค้นหาข่าว
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว ผู้ชม
21/05/2567 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) 13
21/05/2567 การสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมบัญชีกลาง วันที่ 2 30
21/05/2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองระบบการคลังภาครัฐ) 50
21/05/2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคลัง นักจัดการงานทั่วไป นักบัญชี (ปริญญาตรี) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป) เพิ่มเติม (สำนักงานเลขานุการกรม) 32
21/05/2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร (วุฒิปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 61
20/05/2567 สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ณ กรมบัญชีกลาง 34
20/05/2567 อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 51
20/05/2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่่คัดเลือก (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 32
20/05/2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลืิอกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคลัง นักจัดการงานทั่วไป นักบัญชี (ปริญญาตรี) และพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป) และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 147
20/05/2567 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง 28
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11168 รายการ
processing time 3.718 s