การแสดงผล C C C
ค้นหาข่าว
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว ผู้ชม
18/01/2565 การประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2565 5
17/01/2565 มติ ครม. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2
17/01/2565 มติ ครม. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1
17/01/2565 มติ ครม. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 0
17/01/2565 มติ ครม. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 0
17/01/2565 มติ ครม. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 0
17/01/2565 การประชุมชี้แจงและซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ CoST 20
17/01/2565 มติครม. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2
17/01/2565 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (0410.2/ว 21) 33
17/01/2565 กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายปี 65 ไตรมาสแรก ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 31.73% พร้อมขานรับนโยบาย เร่งก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 2 24
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 8562 รายการ
processing time 2.596 s