หนังสือเวียน
No. Date News Title View Download
30136 30/08/2019 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 ( ว 94 ) 4,016 578/383/ว 94.pdf
30081 29/08/2019 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ว 414 ) 1,464 434/756/ว 414.pdf
30038 29/08/2019 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ( ว 93 ) 3,349 771/996/ว 93.pdf
28119 30/07/2019 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ( ว 76 ) 2,190 248/699/ว 76.pdf
27946 26/07/2019 การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 351 ) 887 33/524/ว 351.pdf
16371 21/03/2019 แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 24 ) 2,145 156/135/ว 24.pdf
07730 15/11/2018 งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 124 ) 4,662 342/251/ว 124.pdf
04162 26/09/2018 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 98 ) 11,563 444/602/ว 98,1.pdf
04126 26/09/2018 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 95 ) 1,918 643/1014/ว 95.pdf
03792 21/09/2018 การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 93 ) 1,009 255/461/ว 93,0.pdf
Record Display 1 to 10 from 59 Records
processing time 1.142 s